STANOVY

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – VETERÁN KLUB MANÍN

Preambula

VETERÁN KLUB MANÍN je záujmovým združením fyzických osôb (ďalej “klub,” “združenie,” “VKM”), ktoré vzniklo 23. 12. 2014, na základe pôvodného znenia stanov, v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a je riadne registrované v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu VVS/1-900/90-452 40.

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov združenia je VETERÁN KLUB MANÍN, skrátene “VKM.”
 2. Grafickým symbolom (znakom, logom) klubu je kruh, v ktorom sa nachádza spojka valcovacej stolice so siluetou vrchu Manín, cestou a skútrom Manet. V spodnej časti znaku je v kruhopise situovaný text “zal. 2014.” Na vrchu kruhu sa nachádza tvarovaný nápis “Veterán Manín Klub,” vložený v geometrických útvaroch. Použité farby na znaku - zelená, červená, čierna, hnedá, béžová, modrá, bledomodrá.
 3. Sídlo združenia je: Hliny 1316/139, 017 07, Považská Bystrica

Článok 2
Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia (klubu, VKM) je:

 • združovanie nadšencov historických vozidiel a historickej techniky,
 • zviditeľnovanie motocyklov, automobilov, príp. iných historických dopravných prostriedkov a historickej techniky pre verejnosť  prostredníctvom organizovania stretnutí a podujatí,
 • podporovať rozvoj reštaurovania, uchovávania a využívania historických vozidiel ako aj vedenie a uchovávanie dokumentácie o historických vozidlách,
 • priblížiť verejnosti históriu už neexistujúceho podniku Považské Strojárne prostredníctvom akcii, ktoré sú zamerané na vozdlá vyrábané v Považských Strojárňach a osvetovou činnosťou, 
 • motivovať najmä mladých ľudí zachovávať hodnoty historických vozidiel a historickej techniky,
 • vydávanie publikácii o historických vozidlách, napr. o motocykloch a iných produktoch vyrábaných v Považských strojárňach, celkovo o histórii, motošporte v Považskej Bystrici,… 
 • vytvárať priaznivé podmienky pre spoluprácu a výmenu informácii medzi členmi klubu,
 • spolupracovať v rámci činností zameraných na podporu a propagáciu historických vozidiel a ich využitia s podobnými inštitúciami doma i v zahraničí,
 • vytvárať priestor a podmienky pre realizáciu programov a projektov súvisiachich s cieľmi združenia, realizovať spoločné projekty s inými odbornými a profesíjnymi organizáciami,
 • realizácia propagačných kampaní a komunikačných stratégii.

Článok 3
Vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v občianskom združení (ďalej iba klub, združenie) je dobrovoľné.
 2. Členmi klubu sú fyzické osoby.
 3. O prijatí pristupujúceho člena združenia rozhoduje predseda a rada klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov (predseda 1 hlas, každý člen rady 1 hlas).
 4. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky Rade klubu, splatenie  vstupného príspevku (poplatku) a akceptovanie stanov združenia.
 5. Členstvo v klube zaniká:
 1. vystúpením,
 2. vylúčením,
 3. zánikom združenia alebo úmrtím člena.

 1. Člen môže byť vylúčený z dôvodov:
 1. nedodržiavania stanov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na členov združenia,
 2. odsúdenia za úmyselný trestný čin,
 3. poškodzovanie povesti a dobrého mena združenia,
 4. nerešpektovania zásad finančnej disciplíny a neplatení finančných príspevkov.
 5. závažného porušenia disciplíny.

 1. O vylúčení člena rozhoduje Predseda a Rada klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov (Predseda 1 hlas, každý člen Rady 1 hlas). Odvolanie proti rozhodnutiu rieši Valné zhromaždenie klubu. Odvolanie môže podať vylúčený člen písomne Valnému zhromaždeniu do termínu konania najbližšieho VZ prostredníctvom sekretára klubu.

Článok 4
Práva a povinnosti člena klubu

 1. Člen klubu má právo:
  1. zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, podávať návrhy, požadovať vyjadrenia orgánov klubu k činnosti,
  2. byť volený do orgánov združenia,
  3. podieľať sa na činnosti združenia.

 1. Povinnosťou člena klubu je:
 1. dodržiavať stanovy klubu,
 2. podieľať sa na činnosti združenia a organizačnom zabezpečení jednotlivých podujatí.

Článok 5
Orgány klubu

Orgánmi klubu sú:

 1. Predseda
 1. Rada klubu
 2. Valné zhromaždenie
 3. Kontrolór
 4. Pomocné výkonné orgány VKM, ktorými sú organizačné výbory jednotlivých podujatí, správca webových stránok združenia, sekretár a účtovník klubu. Pomocné výkonné orgány VKM (PVO) plnia úlohy, ktorými ich poverí predseda klubu. V niektorých prípadoch môžu organizačné výbory jednotlivých podujatí konať v mene združenia. Tento mandát na jednotlivé úkony určí písomne predseda klubu.

Predseda klubu je výkonným, najvyšším a štatutárnym orgánom klubu. Predseda klubu má plnú moc a koná samostatne a nezávisle, avšak svojim konaním sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu. Funkcia predsedu klubu je volená Valným zhromaždením na obdobie jedného (1) kalendárneho roka. V prípade jeho neprítomnosti, zaneprázdnenia, alebo v ostatných prípadoch podľa Stanov združenia poverí svojho zástupcu - podpredsedu klubu. Do právomoci predsedu klubu patrí najmä:

 1. rozhodovať o zvolaní Valného zhromaždenia (VZ), rozpracovávať a zabezpečovať plnenie uznesení VZ,
 2. riadiť činnosť združenia, 
 3. tvoriť rozpočty a plány na jednotlivé obdobia a konkrétne podujatia
 4. podať návrh kandidátov na členov RK Valnému zhromaždeniu, rovnako podať návrh VZ na odvolanie členov Rady klubu,
 5. prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia po dohode s Radou klubu,
 6. starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov,
 7. podpisovať zmluvy za združenie,
 8. riadiť organizáciu, prípravu a s tým spojené záležitosti všetkých klubových podujatí, pokiaľ nebude dohodnuté inak,
 9. menovanie členov pomocných výkonných orgánov (aj riaditeľov organizačných výborov),
 10. prijímať opatrenia k zabezpečeniu plynulého chodu združenia,
 11. reprezentovať a zastupovať združenie navonok.

Rada klubu (RK) je pomocný riadiaci orgán združenia. Má 5 členov. Členmi rady klubu sú predseda a podpredseda klubu a traja ďalší členovia volení z radov Valného zhromaždenia. Jej členov volí Valné zhromaždenie (VZ). Predseda klubu má právo navrhnúť VZ kandidátov na členov Rady klubu. Funkčné obdobie Rady klubu je jeden (1) kalendárny rok. Členovia RK môžu byť zvolení aj do Organizačných výborov jednotlivých podujatí. Rada klubu je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu klubu. Rada klubu sa schádza minimálne 6 krát za jeden kalendárny rok. Zasadnutie RK zvoláva Predseda klubu vždy, keď je to potrebné alebo keď o to požiada väčšina jej členov. Medzi právomoci Rady klubu patrí:
 1. prijímať členov združenia, rozhodovať o vylúčení členov zo združenia,
 2. rozhodovať o výške členského príspevku,
 3. jednať v mene združenia v prípade poverenia predsedom klubu,
 4. zo svojho stredu zvoliť Podpredsedu klubu,
 5. podať Valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie Predsedu klubu v prípade, ak sa v jeho činnosti vyskytnú také závažné nedostatky, ktorými preukázateľne poškodzuje dobré meno združenia, hospodarenie a majetok klubu a v prípade, že Predseda klubu dlhší čas (najmenej pol roka) zo zdravotných alebo iných dôvodov nevykonáva riadne svoju funkciu. V prípade podania tohto návrhu sa činnosť Predsedu klubu až do rozhodnutia VZ pozastavuje a jeho funkciu štatutárneho zástupcu preberie Podpredseda klubu,
 6. poverenie Predsedu klubu zvolať Valné zhromaždenie,
 7. zabezpečenie vedenia archívu o činnosti klubu,
 8. zabezpečenie technickej a organizačnej stránky volieb,
 9. starať sa o hospodárenie a účelné využitie finančných prostriedkov a evidovanie výberu stanoveného zápisného a členského poplatku,
 10. voliť kontrolóra združenia (okrem predsedu klubu),
 11. viesť databázu členov klubu a vystavovať členské preukazy a dokumenty pre členov združenia,
 12. plnenie povinností stanovených Valným zhromaždením.

Valné zhromaždenie (VZ) je tvorené všetkými členmi združenia. Valné zhromaždenie sa koná minimálne dva krát za jeden (1) kalendárny rok. Zvoláva ho Predseda klubu písomnou pozvánkou jednotlivým členom klubu, a to najmenej 7 dní pred jeho konaním. Podobným spôsobom zvoláva aj mimoriadne Valné zhromaždenie, a to vtedy, ak o jeho zvolanie požiada najmenej 1/2-ica členov klubu. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná 1/4-nová väčšina všetkých členov a uznesenia VZ sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, okrem prípadov uvedených v týchto stanovách. Do jeho pôsobnosti patrí:
 1. prerokúvať správu Predsedu o činnosti klubu,
 2. schvaľovanie Stanov, ich zmien a doplnkov. Na schválenie Stanov alebo ich zmien je potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov.
 3. rozhodovanie o predložených návrhoch, 
 4. pomoc pri organizácii podujatí a zabezpečenie plynuleho priebehu podujatí,
 5. voľba a odvolávanie členov Rady klubu a Kontrolóra,
 6. schvaľovanie Stanov klubu, ich doplnenia a zmeny,
 7. schvaľovanie plánu činností klubu a výročnú správu o činnosti klubu,
 8. schvaľovanie ročného rozpočtu,
 9. rozhodovanie o zrušení klubu. Na rozhodnutie o zrušení združenia ja potrebná 2/3-nová väčšina hlasov prítomných členov a samostatné vyhlásenie Predsedu klubu o zániku združenia. Bez tohoto vyhlásenia je rozhodnutie o zrušení klubu Valným zhromaždením neplatné.

Samostatným orgánom klubu je Kontrolór klubu. Kontrolór klubu vykonáva kontrolu činnosti klubu v nasledujúcich bodoch:
 1. v spolupráci s Predsedom a Radou klubu rieši sťažnosti členov klubu,
 2. kontroluje plnenie uznesení vydaných Predsedom klubu, Radou klubu a Valným zhromaždením,
 3. kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu,
 4. môže iniciovať disciplinárne konanie.

Kontrolór klubu je volený Valným zhromaždením a členmi Rady klubu (okrem Predsedu klubu) na dobu neurčitú. Prípadnú zmenu kontrolóra môže iniciovať VZ. Náplňou funkcie kontrolóra klubu je zabezpečenie kontroly klubu. Je nezávislým orgánom od Rady klubu a Predsedu klubu. Kontrolór klubu má právo kontroly celej činnosti klubu, vrátane plnenia zmluvných záväzkov, dodržiavania platných predpisov a hospodárnosti. Kontrolu vykonáva podľa potreby, prípadne na žiadosť VZ. Svoje pripomienky Kontrolór klubu iniciuje Predesdovi klubu, s ktorým hľadá optimálne riešenia daného problému.

Článok 6
Hospodárenie klubu

Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý slúži na plnenie jeho cieľov. Časť finančných prostriedkov je ukladaná na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave. Hospodársky rok klubu začína 1. januára a končí 31. decembra daného kalendárneho roka. Majetok klubu musí byť spravovaný so zásadmi riadneho hospodárenia, ktorého zdrojmi sú:

 1. pravidelné členské príspevky od členov klubu,
 2. príspevky a dary od fyzických osôb, dotácie, granty a sponzorské príspevky od právnických osôb,
 3. príspevky od občanov a podnikateľských subjektov – podiel zaplatenej dane podľa Zákona o dani z príjmu,
 4. výnosy z vlastnej činnosti,
 5. výnosy z verejných zbierok, lotérii, zo vzdelávacích a spoločenských akcii, exhibičných jázd, reklamy a propagačnej činnosti,
 6. úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch,
 7. prípadné dotácie zo štátneho rozpočtu a iných fondov,
 8. dedičtstva,
 9. príjmy z ďalších činností.

Členské príspevky:

 1. člen platí pri vstupe do združenia vstupný poplatok - zápisné,
 2. ďalej je člen klubu povinný platiť členský príspevok za daný kalendárny rok (jeho výšku upravujú smernice Rady klubu), ktorý je splatný najneskôr do 31. januára na príslušný kalendárny rok,
 3. v prípade omeškania platby členského príspevku po dobu dlhšiu ako dva mesiace, má Rada klubu právo člena vylúčiť po zaslaní dvoch upomienok.

Článok 7
Zánik klubu

Klub zanikne:
 1. uznesením Valného zhromaždenia a predsedu klubu o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením,
 2. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.


Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť schválením Snemom a následným potvrdením MV SR. 
 2. Stanovy možno meniť alebo doplniť iba rozhodnutím Valného zhromaždenia klubu.
 3. Registráciou týchto Stanov strácajú platnosť všetky predošlé Stanovy.V Považskej Bystrici dňa 20. 10. 2017