VOLEBNÝ PORIADOK

pre voľbu orgánov VETERÁN KLUBU MANÍN (ďalej združenie, klub, organizácia, VKM).

I. Všeobecné ustanovenia
 1. Volebný poriadok VETERÁN KLUBU MANÍN ustanovuje spôsob voľby Predsedu a Rady klubu (ďalej len orgánov združenia).
 2. Voľby členov orgánov združenia sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na zasadnutí Valného zhromaždenia VKM.
 3. Počet členov orgánov združenia a dĺžku ich funkčného obdobia vymedzujú Stanovy združenia.
 4. Právo voliť má každý člen klubu.
Na voľbách sa musí zúčastniť minimálne 1/4-nová väčšina všetkých členov VKM.

II. Volebné orgány
 1. Voľby do orgánov združenia podľčlánku I. ods. 1 Volebného poriadku riadi Volebný referent, ktorého určí minimálne týždeň pred konaním voľby Predseda klubu.
 2. Voľby konané na Valnom zhromaždení pripravuje Rada klubu.
 3. Volebný referent:
  1. a)  zisťuje, či je Valné zhromaždenie uznášania schopné voliť a s týmto výsledkom oboznamuje Valné zhromaždenie pred začatím hlasovania;
  2. b)  zabezpečuje priebeh volieb v súlade s Volebným poriadkom VKM;
  3. c)  zisťuje výsledky tajných volieb, pripravuje písomnú správu - zápisnicu a oznamuje ich Valnému zhromaždeniu.
III. Kandidáti
 1. Každý riadny člen združenia má právo byť volený do orgánov združenia v zmysle Stanov združenia.
 2. Predseda klubu informuje členov o voľbách zaslaním elektronickej pozvánky najmenej 7 dní pred dňom konania volieb. Voľby na Predsedu klubu a členov Rady klubu sa všeobecne konajú na koncoročnom Valnom zhromaždení.
 3. Predseda klubu má podľa stanov právo navrhnúť kandidátov na členov Rady klubu Valnému zhromaždeniu. Na základe návrhov členovia Valného zhromaždenia volia členov Rady klubu. Predseda klubu navrhuje 4 členov do Rady klubu. Valné zhromaždenie však nemusí súhlasiť s kandidátmi určenými Predsedom klubu a má právo zvoliť ktoréhokoľvek člena klubu do Rady klubu.
 4. Členovia klubu volia Predsedu klubu z radov členov Valného zhromaždenia. Následne zvolený člen klubu sa stane Predsedom za nasledujúcich podmienok:
  1. a)  musí mať vysporiadané všetky záväzky voči VKM,
  2. b)  nesmie byť trestne stíhaný za spreneveru,
  3. c)  musí byť schopný na právne úkony v mene organizácie,
   d)  má záujem vykonávať funkciu Predsedu klubu.

IV. Hlasovacie lístky

Voliči dostanú dva hlasovacie lístky, prvý bude na voľbu Predseu klubu, druhý bude obsahovať 4 polia na voľbu členov Rady klubu. Formulár hlasovacieho lístku vytvára Rada klubu.

V. Hlasovanie
 1. Každý člen má možnosť častniť sa hlasovania, pričom každý člen disponuje jedným hlasom.
 2. V prípade neúčasti na Valnom zhromaždení má člen možnosť preniesť svoje volebné právo na delegáta, člena VKM, formou splnomocnenia. Splnomocnenie musí byť vyplnené a podpísané podľa vzoru.
 3. Volebný referent vytvorí na základe podkladov o členoch a jednotlivých splnomocneniach zoznam voličov.
 4. Hlasovacie lístky vydáva Volebný referent voličovi pred začiatkom volieb. Ten potvrdí svoju
  účasť na voľbách podpisom v zozname voličov.
 5. Predseda klubu oboznámi voličov so zásadami volieb v zmysle volebného poriadku.
 6. Na hlasovacom lístku do poľa “Predseda klubu” vypíše volič jedno meno člena - kandidáta. Do poľa “členovia Rady klubu” na druhom lístku volič napíše 4 mená.
 7. V priestore, ktorý je určený na hlasovanie, vloží volič lístok pre voľbu orgánov združenia do volebnej urny.

VI. Volebný postup
 1. Členovia obdržia od Volebného referenta prvý hlasovací lístok na voľbu Predsedu klubu.
 2. Po odvolení všetkých členov Volebný referent sčíta hlasy a vyhlási víťaza - nového Predsedu klubu.
 3. Novozvolený Predseda klubu predloží Valnému zhromaždeniu 4 kandidátov do Rady klubu
  (viďčlánok III. odsek 3)
 4. Volebný referent rozdá hlasovacie lístky na voľbu členov Rady klubu.
 5. Po odvolení všetkých členov Volebný referent sčíta hlasy a vyhlási nových členov Rady klubu.
 6. Volebný referent je zodpovedný za vypracovanie zápisnice z volieb, ktorá bude slúžiť ako menovací dekrét. K zápisnici je povinný priložiť prezenčnú listinu.

VII. Posudzovanie hlasovacích lístkov
 1. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je napísané meno jedného kandidáta v prípade voľby Predsedu klubu, najviac 4 kandidáti v prípade voľby členov Rady klubu.
 2. Neplatný je ten hlasovací lístok, na ktorom je napísané viac ako jedno meno kandidáta v prí- pade voľby Predsedu klubu, alebo viacerí ako štyria kandidáti v prípade voľby členov Rady klubu.
 3. Neplatný hlasovací lístok je aj ten, ktorý nie je na predpísanom tlačive, alebo je poškodený tak,že je nečitateľný, alebo je prázdny, t.j. nie je vyplnený.

VIII. Výsledky volieb
 1. Výsledok volieb sa určuje z počtu prítomných hlasujúcich členov.
 2. Za Predsedu VKM je zvolený jeden kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov.
 3. Za členov Rady VKM sú zvolení štyria kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
 4. V prípade rovnosti hlasov, kedy nie je možné presne určiť postupové pozície kandidátov, Vo-
  lebný referent zabezpečí ďalšie kolo volieb, na ktorom sa zúčastnia len dotknutí kandidáti.
  Každé ďalšie kolo volieb sa primerane riadi ustanoveniami tohto volebného poriadku.
 5. O celkovom priebehu volieb a ich výsledkoch vyhotoví Volebný referent zápisnicu.
 6. O výsledku volieb informuje Volebný referent Valné zhromaždenie prečítaním výsledkov.

IX. Odvolávanie členov volených orgánov

 1. Návrh na odvolanie člena môže podať každý člen združenia. Podáva sa písomnou formou prostredníctvom sekretára klubu.
 2. Z dôvodu zániku členstva v združení, odvoláva voleného člena z funkcie Predseda klubu bezďalšieho schvaľovania ostatnými orgánmi združenia.
 3. Návrh na odvolanie z funkcie voleného člena musí byť riadne zdôvodnený a musí obsahovaťkonkrétne a pádne dôvody na odvolanie, pričom hlavným dôvodom na odvolanie je najmä:
  1. a)  zanedbávanie výkonu funkcie voleného člena po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov;
  2. b)  hrubé porušenie stanov združenia alebo iných platných noriem.
 4. O odvolaní z funkcie rozhoduje na návrh Predsedu Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov. Odvolanému členovi je doručené písomné oznámenie o jeho odvolaní z funkcie.
 5. Člen odvolaný z funkcie ma právo podať písomné odvolanie adresované Predsedovi združenia, a to najneskôr do 7 dní od doručenia písomného oznámenia.
 6. Na uvoľnenú funkciu Predseda menuje náhradníka, ktorý zastáva funkciu do nasledujúcich volieb.
 7. V prípade, že ide o náhradníka na post Predsedu, náhradníkom sa automaticky stáva Podpredseda klubu volený zo stredu členov Rady klubu.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia
 1. Volebný poriadok doplňuje Stanovy klubu.
Výkon funkcie voleného člena pred uplynutím funkčného obdobia môže skončiť z dôvodov:
 1. a)  vzdania sa funkcie, písomne, doručením Rade klubu, príp. Predsedovi klubu;
 2. b)  odvolaním z funkcie;
 3. c) úmrtím.
V Považskej Bystrici dňa 20. 11. 2017
Zdenko Metzker
predseda Veterán Klubu Manín